FANDOM


Lyrics Edit

אלוהים יברך את הארץ שלנו

אלוהים יברך את כולם

אלוהים יברך את האומות

אלוהים יברך את הדמיון

אלוהים יברך את בכמדוס

ואת הרקטות האדום הבוהק

הפצצות מתנפצות באוויר

רק אהבה את הלילה

שהדגל שלנו עדיין היה שם

אלוהים יברך את בכמדוס

אלוהים יברך את בכמדוס